Savan Office
Tel : 070-200-0533
Email: paras@safaricom.co.ke

Kuntesh smart
Tel : +254723948633

Mutinda
Tel : 071-081-2170